verzone

LiterARTura - Knihy pro d?tskou duši

LiterARTura - Knihy pro d?tskou duši 2.3.2015 - 29.3.2015
V roce 2015 jsme se poprvé podíleli na festivalu LiterARTura v DBK Praha. Zam??ili jsme jej na knihy pro d?ti a mládež a ve festivalovém knihkupectví p?ipravili výb?r knih z katalog? Nejlepší knihy d?tem, knihy ocen?ní v sout?žích Zlatá stuha, Magnesia Litera ?i Nejkrásn?jší knihy ?R.

LiterARTura 2016 - Když se nám to rýmuje

LiterARTura 2016 - Když se nám to rýmuje 4.4.2016 - 29.4.2016
Letošní ro?ník knižního festivalu v DBK Praha v?nujeme p?edevším poezii pro d?ti a mládež. Celý m?síc je vám k dispozici festivalové knihkupectví, kde najdete výb?r t?ch nejzajímav?jších knih, které u nás vychází. Mezi nimi samoz?ejm? publikace nakladatelství B?žíliška, Baobab, Labyrint, Meander a dalších.

P?ipravili jsme pro vás i doprovodný program:
VESELÉ VZPOMÍNÁNÍ NA PETRA SKOUMALA
9. dubna, 14–16 h., v ?loví?kov? ve 2. pat?e
Hravé odpoledne s oblíbenými postavi?kami z ve?erní?ku a písni?kami Petra Skoumala. Hostem programu bude here?ka Ilona Svobodová.
APRÍLOVÁ ŠKOLA JIRÍHO ŽÁ?KA
16. dubna, 14–17 h., v odd. gastra v -1. patre
Ji?í Žácek si do své školy pozval ilustrátora, spisovatele a komiksového kreslí?e VHRSTI, který bude s d?tmi tvo?it obrázky inspirované Žá?kovými texty. Ukázky tvorby Ji?ího Žá?ka pre?te herec Otakar Brousek ml.
CO NAPSALY D?TI ANEB POLÁ?KOVA LITERA
19. dubna od 10 hodin v ?loví?kov? ve 2. pat?e
21. dubna od 10 hodin v odd. gastra v -1. pat?e
Své básni?ky, pohádky i sci-fi p?íb?hy p?edstaví vít?zové sout?že v tv?r?ím psaní, kterou uspo?ádala ZŠ Polá?kova, Praha 4. P?ij?te podpo?it mladé autory, kte?í svá díla pre?tou.
ZPÍVEJTE S NÁMI – KÜHNUV D?TSKÝ SBOR
23. dubna od 14 hodin v odd. gastra v -1. pat?e
Výtvarná dílna s hudebním vystoupením Kühnova d?tského sboru pod vedením Elišky Hrubé Toperczerové. Hostem programu bude výtvarnice Vendula Chalánková, se kterou d?ti technikou koláže vytvo?í vlastní ilustrace podle lidových písní

LiterARTura 2017 - Ve dvou se to lépe táhne

LiterARTura 2017 - Ve dvou se to lépe táhne 1.3.2017 - 31.3.2017
I letos postavíme festivalové pop-up knihkupectví a p?ipravíme nabídku více než 300 knih pro d?ti a mládež, t?ch nejlepších, které u nás vychází. Nechybí knihy nakladatelství B?žíliška, Baobab, Meander, Albatros a mnoha dalších. Samoz?ejm? nechybí doprovodný program.
?trtek 2. 3. / 16.00 Martin Sodomka, autogramiáda
–1. patro tv?rce série technických pohádek Jak si postavit auto, Jak si postavit
motorku, Jak si postavit letadlo a Jak si postavit d?m

Sobota 4. 3. / 14.00 Jak pejsek s ko?i?kou d?lali dort k svátku
?loví?kov, 2. patro tv?r?í dílna pro d?ti od 3 let. Pod vedením výtvarnice Lenky Jasanské si d?ti
ozdobí polystyrénové dortové korpusy, vyrobí si cukrátka ze sušenek
a ?okolády a zasout?ží si o hezké ceny v hudebním kvízu.

?tvrtek 9. 3. / 16.00 Andrea Tachezy, autogramiáda
–1. patro ilustrátorka s osobitým rukopisem, výtvarn? doprovodila nap?íklad knihy
Ferdinande!, Dev?t plch? v pelechu, Bo?ivoj a blecha Fló a Koukej, kouzlo!

?tvrtek 16. 3. / 16.00 Renáta Fu?íková, autogramiáda
–1. patro Ve svých jedine?ných knihách se ?asto v?nuje témat?m z historie, je
podepsána nap?íklad pod tituly Praha v srdci, Historie Evropy, Obrazy
z Nového zákona nebo Karel a rytí?i.

?tvrtek 23. 3. / 16.00 Tereza Víznerová (Václavková), autogramiáda
–1. patro autorka knih J?linka z veselé zahrádky, J?linka z jedlé zahrádky a Jak Egu
dojel až na konec sv?t. Pok?tíme její novinku My rybá?i z Lužnice.

Sobota 25. 3. / 14.00 Jak vzniká knížka
Odd. gastro, –1. patro Pod vedením Vladimíry Šturmové a Anny Pleštilové z UMPRUM si d?ti
pro d?ti od 8 let vlastnoru?n? svážou povídku Karla ?apka „Kterak se ?tou knihy“, kterou si
Sobota 25. 3. / 15.30 pak vyzdobí vlastní ilustrací a dekorativním štítkem.
Odd. gastro, –1. patro
pro d?ti od 12 let

?tvrtek 30. 3. / 16.00 Ester Stará, autogramiáda
–1. patro speciální pedagožka a logopedka. Píše veselé i nau?né knihy, jako Chrochtík
a Kvikalka, Ma?enka už ?íká ?, A pak se to stalo! ?i Žvanda a Melivo.


© 2010 verzone s. r. o.